دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص کارآیی نظام‌های مالیاتی است. این نسبت بعد از چند سال به 4.8 درصد رسیده که بسیار پایین است. این نسبت باید در کشور ما باید حداقل 10.5 درصد باشد. این نسبت در قطر 16 یا 17 درصد و در پاکستان بالای 14 درصد است.