به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های ارائه شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تعداد کل دانشجویان کشور از حدود ۴/۸ میلیون نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با کاهش حدود ۱/۵ میلیون نفری به ۳/۳ میلیون نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ رسیده است.

کارشناسان می‌گویند کاهش تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور یک رنگ هشداری برای دانشگاه‌های غیردولتی است که به‌طور قارچ‌گونه اقدام به تاسیس مراکز آموزشی کرده‌اند.

به اعتقاد این کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند یک ناترازی در درآمد-هزینه مراکز آموزشی ایجاد کند. کارشناسان مدیریت آموزشی می‌گویند جذب دانشجویان خارجی و به‌ویژه جذب دانشجو از کشورهای همسایه ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از ورشکستگی مراکز آموزش عالی غیردولتی جلوگیری کند.