به گزارش «نود اقتصادی» گروه همراه اول در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. همچنین این مقدار در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است.