به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی شهرداری تهران، این نهاد بخش عمومی از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰ تا انتهای فروردین ۱۴۰۲ درمجموع ۱۸ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان ملک به فروش رسانده است.

نکته جالب‌توجه این است که از این مقدار، حدود ۱۶/۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یک ملک در منطقه ۱۲ و نزدیک به ۲/۵ هزار میلیارد تومان مابقی نیز مربوط به ۴۳۷ ملک دیگر است.

قابل ذکر است مورد جالب دیگر، نامشخص بودن مشخصات ملک و همچنین ترک تشریفات در فروش املاک است.