به گزارش «نود اقتصادی» دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: دیدار رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با رئیس صندوق بین المللی پول بعد از سالها برای اولین بار اتفاق افتاد و نشان دهنده افزایش مراودات بین المللی در شرایط تحریمی است. اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی که چند روز پیش در تهران برگزار شد نیز نشانه‌ای از تقویت دیپلماسی پولی ،ارزی و بانکی در شرایطی تحریم است.