علی محمد ابراهیمی، تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: وقتی وارد سایت دپارتمان مسکن آمریکا می‌شوید، از لیست بسته‌های حمایتی تعجب می‌کنید!