مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: مدیریت راه‌آهن نیاز به خانه تکانی دارد، مدیران راه‌آهن بخش خصوصی را ذله کرده‌اند، دیگر کسی حاضر نیست با این نحوه مدیریت در راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند. آقایان کاری کرده‌اند که صنعت ریلی نابوده شده است.