به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نرخ رشد نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ۴۴ساله ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ میانیگن نرخ رشد نقدینگی ۲۶ درصد بوده که نرخ فعلی درحال نزدیک شدن به آن است.

قابل ذکر است بررسی داده‌های تاریخی بیانگر این موضوع است که نقدینگی ایران در نرخ رشدهای بالای ۳۵ درصد با تورم بالای ۴۰ درصد همراه بوده و در هر زمانی که نرخ رشد نقدینگی به سمت عدد ۳۰ درصد حرکت کرده، با کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، نرخ تورم به اعداد زیر ۳۰ درصد حرکت کرده است.