سید حسن موسوی فرد، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: با واردات نمی‌توان بازار را تنظیم کرد، در دوران روحانی مرغ پیدا نمیشد، قرارگاه مرغ زدند، آیا بازار تنظیم شد؟ بدانید با تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط تحریمی، تقاضای ارز بشدت افزایش خواهد یافت.