به گزارش «نود اقتصادی» عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: معتقدم ساختار تصمیم گیری اقتصادی دولت دچار اشکالاتی است و وضعیتی که امروز در جامعه می بینیم و هیچ کدام از ماها نمی توانیم مطالب را کامل توجیه یا تبیین کنیم، از آنجا نشأت می گیرد.

وی افزود: بپذیریم یا نه یکی از بخش های اقتصادی مهم دولت بخش صمت است که بالغ بر ۶۵ درصد سهم اقتصادی کشور از حوزه صنعت، معدن و صادرات و واردات در حوزه این وزارتخانه تأثیرپذیر است.

سیاهکلی گفت: امروز متأسفانه قیمت یک خودرو شاخص شده است و وقتی در مباحث اجتماعی هم تذکر بدهیم می گویند پراید چند است. یعنی مطالب بی ربط دیگری هم که بخواهیم بگوییم با این شاخص مقایسه می شود.

وی گفت:  پیشنهادم این است که جای کار برای آقای فاطمی امین در پست های دیگر هست اما در خصوص این پست نظرم اینگونه نیست.