به گزارش «نود اقتصادی»، هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: وقتی تورم را مهار کنیم تأثیر آن بر روی تولید خواهد بود، چون وقتی تورم تک‌رقمی شود، هزینه تولید هم کاهش می‌یابد. تورم ناشی از دو بخش فشار هزینه و فشار تقاضا است که وقتی هزینه تولید کم شود، یعنی بهای تمام شده تولید کاسته شده و باعث رونق تولید و رشد اقتصادی می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی افزود: برای مقابله با تورم هم برنامه کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت باید تدوین شود. سیاست‌های پولی و مالی باید هم‌راستا باشند. همچنین زیرساخت‌های تولید را باید شکل دهیم و حتماً برنامه بلندمدت کنترل تورم هم تدوین شود. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: دولت برای مهار تورم باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین ایجاد کسری بودجه خود دولت جلوگیری کند و ترمز رشد هزینه‌های جاری در مجموعه دولت باید کشیده شود که این سه اقدام در کاهش سرعت تورم مؤثر است.