به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: برای تحقق رشد تولید نیازمند سرمایه گذاری جدید بخصوص سرمایه گذاری خارجی هستیم. با توجه به تحرکاتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی به خصوص در اواخر سال گذشته انجام شد، انتظار می رود پیگیری این همکاری ها به جذب سرمایه گذاری های جدید منجر شود.

وی افزود: با توجه به همکاری های میان مدت و بلندمدت با چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، جذب سرمایه گذاری خارجی باید یکی از اقدامات مهم کشور در سال ۱۴۰۲ باشد. در عین حال ایجاد منابع و استفاده از ظرفیت های داخلی در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی مهم است.

پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: بازار سرمایه ظرفیت بسیار موثر در اقتصاد کشور است که به شدت در حال رشد بوده و اگر این منابع از طریق بازار سرمایه جذب شوند، قطعا ظرفیت بازار سرمایه می تواند سبب تجهیز منابع برای سرمایه گذاری جدید شود که در نهایت به رشد تولد منجر خواهد شد.