محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص احیای بافت های فرسوده در کشور به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور، مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی است از این رو شهرداری تهران همگام با دولت و با شناخت میدان کار در حوزه احیای بافت های فرسوده با تصویب این بسته در کمسیون معماری و شهرسازی و تسریع در اعمال بسته های تشویقی شهرسازانه و اجرای سیاست های موثر توانست به موفقیت خوبی در این زمینه دست یابد 

آیینی با تاکید بر اینکه جریان موثر در نوسازی، مردمی‌سازی است، گفت: سازمان نوسازی نیز با توجیه دار کردن ساخت و ساز در بافت فرسوده و با آگاه سازی مردم و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب موجب رشد چند برابری صدور پروانه در بافت فرسوده تهران شد که امیدواریم همین روند در سال پیش رو نیز ادامه دار باشد.