به گزارش «نود اقتصادی» بررسی سهم تحقیق و توسعه از تولیدناخالص داخلی در جهان نشان می‌دهد درحالی در جهان سهم R&D حدود ۲/۶ درصد و در کشورهای رژیم اشغالگر قدس، کره جنوبی و آمریکا و سوئد ۳/۵ درصد بوده، اما مقدار آن در ایران ۶/. درصد است. به عبارتی، هزینه تحقیق و توسعه در جهان ۴/۳ برابر ایران است.