به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجموع بودجه جاری و عمرانی مناطق روستایی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه ۱۶ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۷/۴ درصدی دارد.

مقایسه بودجه مناطق روستایی با حجم بودجه عمومی ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومانی کشور نشان می‌دهد در سال آینده سهم مناطق روستایی از این بودجه تنها ۹۷/. درصد (کمتر از یک درصد) است، رقمی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱/۲ درصد بوده است. به عبارتی، سهم مناطق روستایی از کل بودجه عمومی در سال آینده کاهش ۱۷/۵ درصدی داشته است. 

قابل ذکر است سهم ۹۷/. درصدی مناطق روستایی از بودجه کشور درحالی است که بیش از ۲۰ درصد از جمعیت کشور در این مناطق ساکن هستند.