به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از شاتا با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت به طوری که آمارها حاکی از آن است که تراز تجاری ایران با بسیاری از این کشورها افزایش مثبتی را تجربه کرده است و شاهد افزایش ارزآوری از این طریق هستیم.

به طوری که آمارهای گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری نشان می دهد صادرات ایران به کشورهای منطقه به ۶۲ میلیون و ۷۵ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها ۵۸ میلیون و ۶۹۳ هزار تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار بود که این میزان گویا آن است که صادرات به ۱۷ کشور همسایه به لحاظ ارزشی با رشد ۳۰ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۶ درصدی روبرو بوده است.

آمارهای گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری گویا آن است که طی این مدت ۲۳ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار به عراق صادر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق به ۶ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار رسیده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عراق به لحاظ ارزشی با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۱ میلیون و ۸۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه به لحاظ ارزشی با رشد ۵۱ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۷ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای امارات متحده عربی نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۸ میلیون و ۸۳۱ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۸ میلیون و ۲۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به امارات متحده عربی به لحاظ ارزشی با رشد ۳۷ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۷ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۲ میلیون و ۵۹۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار رسیده است.

صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۷ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۹۴۵ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان به لحاظ ارزشی با رشد ۱۱ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۱۳ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به عمان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۲ میلیون و۵۱۸ هزار تن به ارزش ۸۶۹ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۹۲ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به عمان به لحاظ ارزشی با رشد ۷۷ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۶۱ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به روسیه طی ۹ ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۷۵ هزار تن به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۸۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۴۵ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به روسیه به لحاظ ارزشی با رشد ۲۷ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای آذربایجان طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۵۸۶ هزار تن به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته ۳۰۶ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به آذربایجان به لحاظ ارزشی با رشد ۲۳ درصدی مواجه شده است

صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۹۸۴ هزار تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۸۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۴ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان به لحاظ ارزشی با رشد ۴۴ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۱۳ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به ترکمنستان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۳۵ هزار تن به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی یک میلیون و ۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار به ترکمنستان به لحاظ ارزشی با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به سوریه نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۲۳ هزار تن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به سوریه به لحاظ ارزشی با رشد ۱۲ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به کویت نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تن به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۲ میلیون و ۵۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به کویت به لحاظ ارزشی با رشد ۴۵ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۷۵ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۳۹۲ هزار تن به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان به لحاظ ارزشی با رشد ۱ درصدی و به لحاظ وزنی با رشد ۳ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به قطر نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۷۸۳ هزار تن به ارزش ۱۰۴ میلیون دلار رسیده است.

همچنین صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۴۴ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۵ هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به قرقیزستان به لحاظ وزنی با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده است.

صادرات کالاهای ایرانی به لبنان نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۴ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیون دلار رسیده است،

از طرف دیگر صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس نیز طی ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۷ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۸ هزار تن کالا به این کشور صادر شده بود؛ بنابراین می توان گفت صادرات کالاهای ایرانی به بلاروس به لحاظ وزنی با رشد ۱۳۰ درصدی مواجه شده است.