به گزارش «نود اقتصادی» از زمستان سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس مسئول تهیه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. این گزارش که به صورت فصلی منتشر شده، بااستفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دومجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه می‌شود. 

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۵/۹۲ (بدترین عدد نمره ۱۰) رسیده که به‌جز زمستان سال ۱۳۹۸، بهترین وضعیت در ۱۵ فصل اخیر (از زمستان  ۱۳۹۶ تاکنون) محسوب می‌شود. 

قابل ذکر است شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به معنی شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان ثبات نسبی داشته و قوانین و مقررات و تصمیمات اجرایی برای همه شفاف، حقوق مالکیت برای همه تضمین شده و جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد.