به گزارش «نود اقتصادی»، محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برای شتاب‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند ابزارهای مناسبی هستیم. نوسازی بافت‌های فرسوده به تنهایی از توان دولت و شهرداری‌ها خارج است، در نتیجه باید مردمی‌سازی مورد توجه جدی قرار گیرد و مردم به عنوان نقش اول در میدان نوسازی حضور پیدا کنند.

 

وی بیان کرد: از سوی دیگر دولت باید فضای اعتماد بین مردم و سازندگان را فراهم کند، در سند تحول دولت مردمی سیزدهم، نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی جز یکی از چهار اولویت اصلی قلمداد شده است، در این سند به صورت راهبردی بیان شده که نوسازی محله‌ای و اصلاح محله باید با حمایت ویژه از توسعه‌گران و نهادهای واسطه بین مردم و دولت صورت گیرد.