طی هفته گذشته «نود اقتصادی» گزارشی تصویری از اعتراض اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان منعکس کرد. مهندسان ساختمان به نگهداری ۱۸۰۰ میلیارد تومان سپرده بانکی توسط نظام مهندسی معترض بودند.

براساس ادعای آنان، نظام مهندسی این پول مهندسان را از اردیبهشت ۹۲ در حساب غیرقانونی نگه داشته‌ است. 

گرچه نظام مهندسی استان تهران صورت‌های مالی جدید را منتشر نکرده، اما براساس آخرین صورت مالی که مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ است، نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۳ میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان سود از سپرده‌های بانکی خود دریافت کرده است.