به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی نشده گروه سایپا، این گروه طی سال گذشته مبلغ ۸۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان بابت موارد تبلیغاتی و نمایشگاهی هزینه کرده است. این رقم معادل حقوق یکماه ۲۰ هزار و ۴۷۷ کارگر در سال ۱۴۰۰ بوده است.