به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت که پیشران تورم مصرف‌کننده محصولات صنعتی است، در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۰/۷ درصد رسیده است.

این مقدار بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۹۴/۷ درصد، در تابستان ۶۲/۳ درصد و در پاییز سال گذشته ۴۶/۴ درصد بوده است. این امر نویدبخش کاهش تورم مصرف‌کننده در بخش تولیدات صنعتی است که اثر خود را در تورم کل مصرف‌کننده نیز خواهد گذاشت.