به گزارش «نود اقتصادی»، طبق گزارش بانک مرکزی در اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در اسفند ۱۴۰۰ برابر ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود که در مقایسه مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشت.

همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۷۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۱۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ است.

این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲.۷ درصد و ۳۶.۵ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری شهر تهران در اسفندماه سال گذشته نشان دهنده رشد ۴۵.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

همچنین اجاره مسکن در کل مناطق شهری استان تهران در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۵۰.۲ درصد رشد داشته است. رشد ماهانه اجاره مسکن در اسفندماه در شهر تهران و کل مناطق شهری نیز به ترتیب ۰.۴ و ۱.۲ درصد است.