مقایسه وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به نسبت به پاییز ۹۹ نشان می‌دهد که در عرض یک سال و با انجام واکسیناسیون عمومی در کشور نرخ بیکاری از ۹.۴ درصد به ۸.۹ درصد رسیده و ۰.۵ درصد کاهش یافته است. 

 همچنین در این مدت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۲۳.۵ میلیون نفر رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ خالص اشتغال در کشور ۱۰۰ هزار نفر بیشتر شده است.