به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی منتهی به ۶ماهه اول سال جاری، مانده بدهی اشخاص زیرمجموعه بانک پاسارگاد به این بانک  ۷هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان بوده است.