به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، از زمان شروع جمع‌آوری داده‌های آماری بانک مرکزی در تاریخ اقتصاد ایران تاکنون، نصف چاپ پول در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی انجام شده است.

حجم پایه پولی تا پایان مهرماه امسال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۷۱ هزار میلیارد تومان آن در دوره کمتر از سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی صورت گرفته است.

رشد پایه پولی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران و فقیرتر شدن مردم محسوب می‌شود. بدین ترتیب همتی را باید سلطان چاپ پول در تاریخ اقتصاد ایران معرفی کرد.