به گزارش «نود اقتصادی»، رضا فاطمی امین، وزیر صمت اظهار داشت: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های دولت الکترونیک است و رئیس جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تاکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. 

وی بیان کرد: این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت دارد البته ۷۰ اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد.

وزیر صمت افزود: اکنون ۳۰ دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن ۷۰ اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تابه حال انجام شده است.

فاطمیه امین بیان داشته: سازمان راهداری، وزارت بهداشت، گمرک، بانک مرکزی و ... به سامانه جامع تجارت متصل هستند اما کارهایی باید انجام شود که تکمیل اتصال‌ها صورت گیرد.