در همین زمینه بخوانید: آب معدنی‌های خارجی از شیرهای تهران پر می‌شود!