خبرنگار نود اقتصادی دریافته است که رضا مصطفوی، مدیرعامل فعلی شرکت بیمه میهن از سمت خود برکنار و به جای او عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان سرپرست این شرکت بیمه ای انتخاب شده است.
رضا مصطفوی از  25 مردادماه سال گذشته  تا اکنون سکاندار شرکت بیمه میهن  بود.