به گزارش حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساسی برآوردی که سال قبل وزارت جهاد کشاورزی وقت داشت برنامه ریزی کرده بود، حدود ۹ میلیون تن گندم خرید تضمینی داشته باشیم اما این امر در سال جاری عملی نشد.

وی بیان کرد: اکنون در پایان زمان خرید تضمینی گندم هستیم اما تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است و میزان خرید تضمین گندم نصف پیش بینی انجام شده است. اکنون دولت جدید در ابتدای کار خود باید ۶ میلیون تن گندم برای کسری تولید وارد کند.