به گزارش «نود اقتصادی» سازمان حسابرسی که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و ازجمله وظایف این سازمان، حسابرسی و بازرسی شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است، در سال مالی ۱۳۹۹ بیش از ۴۶ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.

قابل ذکر است درآمد عملیاتی این سازمان در سال گذشته ۳۰۸ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن مربوط به درآمدهای ناشی از ارائه خدمات حسابرسی بوده است.