به گزارش «نود اقتصادی» براساس محاسبات مرکز آمار ایران، در برخی از صنایع کشور انحصار عجیبی وجود دارد. طبق این تحقیق، در سال ۱۳۹۷ در ۱۳ بخش صنعتی کشور یک بنگاه به تنهایی ۵۰ درصد از کل بازار را در دست داشته است.

در همان سال، در ۲۰ بخش صنعتی، یک بنگاه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بازار را در دست داشته است. در ۶۶ صنعت نیز یک بنگاه مسلط حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد از بازار را در دست داشته است. همچنین در ۳۳ صنعت نیز یک بنگاه حدود ۱۰ درصد از بازار را در اختیار خود داشته است.