به گزارش «نود اقتصادی» در سال گذشته بیش از ۴۹ تن سنجاق قفلی وارد کشور شده است. همچنین در ۳ماهه بهار سال جاری نیز نزدیک به ۲/۵ تن سنجاق وارد کشور شده که مبدا آنها همگی کشور چین بوده است.به عبارتی، طی ۱۵ ماه اخیر بیش از ۵۱/۵ تن سنجاق وارد کشور شده است.

قابل ذکر است ارزش این سنجاق‌های وارداتی بیش از ۴ میلیارد تومان است که در صورت تولید آن در داخل، می‌تواند زمینه فعالیت چندین کارگاه‌ کوچک را فراهم کند.