به گزارش «نود اقتصادی» قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی این روزها درحالی به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار رسیده که قیمت ابلاغی انجمن صنفی صنعت سیمان در تیرماه سال ۱۳۹۹ بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ازای هر پاکت ۵۰ کیلویی و قیمت سیمان در بازار نیز در تیرماه سال گذشته به ازای هر پاکت ۵۰ کیلویی حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر، طی یکسال اخیر قیمت سیمان در بازار حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.