دکتر امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وعده‌های برخی از کاندیداهای انتخاباتی اظهار کرد: کاندیداها وقتی وعده ای می دهند باید منابع آن را هم مشخص کنند. 

وی افزود: در اقتصاد براساس منابع مصرف و هزینه می کنیم و نمی توانیم وعده دهیم که مثلا به زنان خانه دار حقوق پرداخت می کنیم ولی منبع آن مشخص نباشد. در شرایط کسری بودجه فعلی بعید به نظر می رسد که کاندیداها این وعده‌ها را محقق کنند و این وعده‌ها فقط برای رای جمع کردن است و مبنای اقتصادی ندارد.