به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۲ موسسه جوجه‌کشی در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۱۲۰ موسسه فعال و ۳۲ موسسه نیز غیرفعال بوده است.

 آخرین گزارش مرکز آمار ایران تعداد موسسات جوجه‌کشی کشور طی سال ۱۳۹۹ را ۱۳۴ موسسه ذکر کرده که از این تعداد، ۱۲۰ موسسه فعال و ۱۴ موسسه نیز غیرفعال است. به عبارتی دیگر، طی سال‌های اخیر ۱۸ موسسه کاملا از رده خارج شده و نه در لیست غیرفعال‌ها هستند و نه در ردیف فعال‌ها، بلکه کاملا تغییر فعالیت و تغییر کاربری داده‌اند.