بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین میزان افزایش ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) در دولت‌های اخیر مربوط به دولت روحانی است. در دولت رفسنجانی ضریب جینی ۲.۲ درصد بیشتر شد اما در دولت خاتمی ۱.۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش نود اقتصادی، در دولت احمدی‌نژاد شاهد بیشترین کاهش ضریب جینی و بهبود بی‌سابقه توزیع درآمد در کشور و کاهش شکاف طبقاتی بودیم به طوری که ضریب جینی در آن دوره ۱۳.۷ درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی ضریب جینی ۹.۱ درصد افزایش یافت و بدترین دوران افزایش شکاف طبقاتی در کشور به ثبت رسید.