عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با حضور در ساختمان وزارت کشور داوطلب کاندیداتوری در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد.