به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش‌های وزارت کار، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و پرداخت حق بیمه بوده است.

طبق این گزارش، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تعداد شکایات مربوط به عدم پرداخت حق بیمه رشد ۶۸ درصدی داشته، این میزان برای عدم پرداخت حق سنوات حدود ۶۳ درصد، برای عدم پرداخت عیدی و پاداش ۵۵ درصد و برای حقوق معوقه نیز رشد ۴۳ درصدی داشته است.