به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده شرکت به‌پرداخت ملت، از مجموع ۳۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان هزینه تبلیغاتی این شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان آن برای تبلیغ به‌پرداخت ملت در برنامه استعدادیابی عصر جدید شبکه سوم سیما پرداخت شده است.