به گزارش «نود اقتصادی»، در سال های اخیر، موضوعات مربوط به فضای کسب و کار در ایران، به گلوگاهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تبدیل شده است. تا آنجا که اکثر غریب به اتفاق کارشناسان بر این اعتقادند که در صورت اتخاذ تدابیری نظیر جلوگیری از دخالت های نابجای دولت، حذف فرآیند های فرسایشی صدور مجوز، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، شکستن انحصار، مدیریت تعارض منافع، وضع مالیات های تنظیمی و ... چرخ فرسوده اقتصاد کشور را احیا می کند.

در سال های گذشته نیز همواره مسائل مربوط به تولید در درون کشور مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله) قرار داشته است تا جایی که در 5 سال اخیر تمامی نام گذاری های سال که توسط ایشان صورت پذیرفته است به طور مستقیم به لزوم حمایت از عرصه تولید در کشور تاکید دارد.

در همین راستا رصد فضای کسب و کار ایران با هدف پایش مستمر این حوزه با عینک پشتیبانی و مانع زدایی از تولید تهیه شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

برای مطالعه شماره اول رصدنامه کسب و کار ایران کلیک کنید.