دکتر حمید کردبچه درگفتگو با «نود اقتصادی»، با بیان اینکه درچنین جامعه ای استفاده از نماگرهای اسمی خوب نیست، افزود: دراقتصاد کشورهای دیگر، با اعداد اسمی، زیاد کار نمی کنند چون توهم پولی ایجاد می کند.

وی، برآورد کرد که حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در پایان سال 99 کاهشی باشد و تصریح کرد: تفاوت صنعت بیمه در این است که در این صنعت، با ارقام اسمی کار می کنند و همین که حق بیمه تولیدی ازنظر ریالی بالارفت یعنی  رشد داشته که در واقع این امر ناشی از تورم بوده، حال آنکه در واقعیت، روند کاهشی بوده و این، همان توهم پولی است.

کردبچه اذعان داشت که در صنعت بیمه، توهم پولی شدیدی وجود دارد که  این توهم، دیده هم نمی شود.

رئیس پژوهشکده بیمه، یادآور شدکه صنعت بیمه ،کمتر به نماگرهای اقتصادی توجه دارد و بیشتر با نماگرهای مالی و اسمی کار می کند.

وی، یکی ازدلایل کم توجهی به نماگرهای اقتصادی در صنعت بیمه را  توجه اندک به بهره وری دانست و گفت که شاخص بهره وری ، روی واقعیت و اعداد حقیقی استوار است و بخش قابل توجهی از صنعت بیمه درسال های گذشته دولتی بوده ودولت توجهی به سود و بهره وری ندارد، بنابراین وقتی به این موارد توجهی نباشد این روند به صورت یک عادت درمی آید.

رئیس پژوهشکده بیمه، در مورد امکان سنجی و ظرفیت صنعت بیمه برای ورود شرکت های جدید هم، خبر داد که در حال حاضر این مطالعه درحال انجام بوده اما نتایج قطعی آن در نیامده، هر چند که نتایج اولیه نشان می دهد ظرفیت برای ورود شرکتهای جدید بیشتر از شرکت های موجود فعلی است.

وی، تعداد شرکتهای فعال صنعت بیمه را 34 شرکت برشمرد و تاکید کرد که ظرفیت برای شرکت های جدید بیش از وضیت موجود فعلی است.

کردبچه، به انجام مطالعه تطبیقی درمورد صنعت بیمه کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان که شرایط مشابه ایران دارند، اشاره داشت و گفت که در این کشورها تعداد شرکت های بیمه ای بالای 60  شرکت است.