به گزارش «نود اقتصادی»، بابک احمدی ناقدی، رئیس کنونی هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به عنوان رئیس جدید هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، انتخاب شد.

تا پیش از این، محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا، ریاست هیات مدیره  انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته را بر عهده داشت.

به تازگی، هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، دستخوش تغییر و و تحول جدی شده و از هیات مدیره قبلی تنها محمد سعید نژاد و محمد رجبی در ترکیب هیات مدیره کنونی ماندگار شده اند.

به این ترتیب، مجتبی لطفی، عباداله فروزش، حامد نوروزی، احمدرضا صبری و مهرداد تقی زاده از ترکیب هیات مدیره  انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته خداحافظی کرده اند.