به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی ازرقی، کارشناس مسائل عراق اظهار داشت: یکی از مخاطرات اصلی توافق اخیر ایران و عراق، نقش آمریکا در طراحی ساز و کار و اشراف مالی بر آن است. در حال حاضر که آمریکا بر بانک تجارت عراق سیطره دارد، هر توافق مالی ممکن است منجر به بلوکه شدن پول ایران شود. در نتیجه، نباید صرفا از طریق کانال بانکی و اقتصادی پیش برویم و مدل طراحی با کشور عراق باید ترکیبی از بحث‌های سیاسی و اقتصادی باشد.