به گزارش «نود اقتصادی»، طبق گزارش صندوق بین المللی پول دولت روحانی با ۴ بار رشد منفی اقتصادی در طول هشت سال، رکوردار رشدهای منفی اقتصادی در میان دولتهای بعد از انقلاب شد.