به گزارش «نود اقتصادی»، رضا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت: هزینه خرید واکسن کرونا از محل منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در عراق پرداخت می شود. جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.