ببینید:

از تجارت ۲۳ میلیارد دلاری لبنان سهم ایران فقط ۴۰ میلیون دلار است!
سهم ۱۵۰ میلیون دلاری ایران از بازار ۵ میلیارد دلاری سوریه
تجارت با پاکستان را جدی بگیریم
پتانسیل صادرات ایران به کشور هند چیزی حدود ۲۸ میلیارد دلار است