به گزارش «نود اقتصادی»، شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکلات موجود باشد. در مجموع و با توجه به مشکلات ساختاری اعم از کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه شده بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است و این بانک در مسیر صحیح حرکت می کند.