به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: رقمی که برای سبد معیشت تعیین شده است، رقم اصلی سبد معیشت نیست، اگر هزینه اجاره بها، آموزش، درمان به هزینه سبد معیشت افزوده می‌شد، هزینه سبد معیشت بیشتر از ۸میلیون تومان می شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری برای سال ۹۹ و دستمزد آن ورود کردند به نظر می رسید که وزارت کار با برنامه ریزی دقیق‌تر و حساب شده تر برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی کند اما متأُسفانه برای اولین بار است که حدود ۱۰ روز از اسفند ماه گذشته است و هنوز بحث شورای عالی کار برای ورود به بحث دستمزد ۱۴۰۰ آغاز نشده است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: رقم سبد معیشت تعیین شد تا شرکای اجتماعی بتوانند به بحث دستمزد سال آینده ورود کنند. در حال حاضر اختلاف طبقاتی بین کارگران و مدیران زیاد شده است. متأسفانه طبقه متوسط از بین رفته است. کارگران هستند که طبقات زیرخط فقر هستند یا مدیران هستند که در بهترین خط رفاه هستند.