به گزارش‌ «نود اقتصادی»، صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار داشت: در تفکر سیاست گذاران حمایت کمتری از تولید کنندگان خرد روستایی وجود دارد و بیشتر اقداف آنها حمایت از مصرف کننده شهری است.

وی بیان کرد: در دهه قبل تراز تجاری منفی ۹ میلیون تن بود اما از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص یافت میزان واردات به منفی ۱۴.۲ میلیون تن افزایش یافت که بخش عمده این افزایش واردات به خاطر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

صادق خلیلیان افزود: یعنی به جای حمایت از تولید کننده داخلی از تولید کننده خارجی حمایت شده و هدف گذاری اختصاص این ارز تولید نیست؛ اتفاقا ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد میزان خود اتکایی در تولید دانه ذرت از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد. واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی جذاب و منجر به بیش وارات شده است و به نفع تولید کننده نیست.