به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سال آینده نزدیک به ۵ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان است که از این مقدار، حدود هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۵۳۳ میلیون تومان آن صرف تحقیق و پژوهش در سازمان‌ها و موسسات تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی خواهد شد.

به عبارتی، از کل بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، حدود ۲۷ درصد آن صرف تحقیق و پژوهش می‌شود؛ این درحالی است به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران بخش کشاورزی،این تحقیقات کمترین اثربخشی را بر بهره‎‌وری تولید، بهره‌ورری در انرژی و بهبود کیفیت تولیدات بخش کشاورزی ایران  داشته است. 

قابل ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با اشاره به ارقام مذکور، گفته است برای بسیاری از اعتبارات بخش تحقیقات کشاورزی، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیش‌بینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند.